Проф. д-р инж. Славейко Господинов, инж. Таня Славова

Оптимизиране на периода за преизмерване на държавната нивелачна мрежа I клас с цел установяване на съвременни вертикални движения на земната кора

Направен е кратък анализ на най-често използваните модели, прилагани при изравнение на геодинамични геодезически мрежи. Посочени са предимствата на константно-скоростния кинематичен модел при изравнение на измервания, реализирани в един по-широк времеви прозорец. Обоснована е зависимостта на обусловеността на решението от времевия интервал между идентичните повторни измервания в една геодинамична нивелачна мрежа. Посредством прилагане на различни критерии за оптималност е определен оптималния период на преизмерване на Държавната нивелачна мрежа I клас.

Eng. Tanya Slavova

Modern Methods and Devices for Mapping Underground Galleries and Natural Caves

Abstract: It is made a review of the classical techniques and devices used for mapping underground galleries and natural caves. A new method is supposed and realized by the means of modern technologies in the Pepelyankata cave nearby the village of Bosnek, Pernik Province.

A GPS receiver is used to determine the coordinates of an initial point, which accuracy is later improved by postprocessing. Another device - a combination between a laser rangefinder, a compass and an inclinometer, is used to measure the polygon and certain points inside the cave. All of the measurements are transferred wirelessly to a PDA device and represented by a suitable field software with GIS capabilities. Some other data, including photos made by the PDA’s integrated camera, is collected as an additional attribute information about the points.

Back in the office, it is built-up a TIN model to define the main direction of the cave, its surface, volume and other morphological features. It is also compared with the results of a previous mapping of the cave which is done by other means, to figure out the advantages and disadvantages of the supposed method. The model is also drawn on an orthophoto map of the region in order to find relations between the geological features of the ground and cave’s morphology.

Картирането на пещера Пепелянката, което направихме през 2012 г. с Атанас Русев (Клуб "Екстрем") и Аспарух Камбуров ("Българска геоинформационна компания"), доби популярност. За него се изписаха материали, но ако една снимка казва повече от хиляди думи, то сега ще ви изсипя цял камион под формата на видео:

Таня Славова

 Изследване на компонентите на деформация в мрежа от директно измерени и редуцирани хорди

Резюме: Показана е една възможност за изчисляване на деформационните компоненти за ограничени райони от земната кора, посредством измерени с GPS пространствени хорди. Аналогични изчисления са направени и чрез редуцираните стойности на хордите върху референтния елипсоид. Направен е анализ на получените разултати от гледна точка на тяхното предназначение.

Ключови думи: геодинамика, пространствени хорди, елипсоидни хорди, компоненти на деформация

ХХ международен симпозиум "Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области", 23-24 септември 2010 г., к. к. Албена

Таня Славова

Карта вертикалных движений земной корый на територии Республики Болгарии

Абстракт: Через 20–ые годы прошедшего века было поставлено начало первокласной нивелации на територии Болгарии. В настоящем докладе отражены основые этапы,через которые проходитобработка полученных превышений по МНМК,использованы с другой стороны,для изчисления вертикальной компонентой перемещения усоответных нивелирных реперов.Резултаты интерполированы и в дополнением с сеисмичных данных близо веканазад,отображены на карте вертикалных движений земной коры.

Социална мрежа

Бюлетин

Име:
Имейл:

Приятели и каузи

TanyArts КЛУБ "ЕКСТРЕМ" koral trans  СТАРИТЕ ГОРИ

 

© 2023 Таня Славова